خبر فوری! اخراج اجباري پناهندگان افغانستانی از فنلند و آلمان جواب به سوالات توسط ذکی خلیل

Author:
خبر فوری! اخراج اجباري پناهندگان افغانستانی از فنلند و آلمان جواب به سوالات توسط ذکی خلیل:

خبر فوری! اخراج اجباري پناهندگان افغانستانی از فنلند و آلمان جواب به سوالات توسط ذکی خلیل

خبر فوری! اخراج اجباري پناهندگان افغانستانی از فنلند و آلمان   جواب به سوالات توسط ذکی خلیل

Video Source