PHÓNG SỰ CỘNG ĐỒNG: Buổi giới thiệu phim "The Vietnam War" tại Virginia Historical Center

Author:
PHÓNG SỰ CỘNG ĐỒNG: Buổi giới thiệu phim "The Vietnam War" tại Virginia Historical Center:

PHÓNG SỰ CỘNG ĐỒNG: Buổi giới thiệu phim "The Vietnam War" tại Virginia Historical Center

PHÓNG SỰ CỘNG ĐỒNG: Buổi giới thiệu phim

Video Source